• Undergraduate-h
  • Programmes
  • Malay Language Studies

Minor Pengajian Bahasa Malaysia

Bahagian Bahasa Malaysia menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HMT 211 4 Fonetik Bahasa Melayu
atau
HMT 212 4 Fonologi Bahasa Melayu
HMT 223 4 Morfologi Bahasa Melayu
HMT 311 4 Sintaksis Bahasa Melayu
HMT 315 4 Sosiolinguistik
HMT 415 4 Psikolinguistik
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus

A. Ambil kursus (4 jam kredit) berikut:

HMA 101 4

Pengantar Pengajian Bahasa Malaysia

(wajib lulus sekurang-kurangnya dengan gred C)

B. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HMT 211 4 Fonetik Bahasa Melayu
HMT 212 4 Fonologi Bahasa Melayu
HMT 223 4 Morfologi Bahasa Melayu
HMT 311 4 Sintaksis Bahasa Melayu
HMT 321 4

Semantik Bahasa Melayu

C. Pilih DUA kursus (8 jam kredit) daripada berikut:

HMT 313 4 Sejarah Perkembangan Linguistik Bahasa Melayu
HMT 314 4 Pragmatik
HMT 315 4 Sosiolinguistik
HMT 415 4 Psikolinguistik
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.