• Undergraduate-h
 • Programmes
 • Literature

Major Literature

SINOPSIS PROGRAM

Kesusasteraan sebagai suatu disiplin ilmu merangkumi kajian terhadap sejarah, teori dan kritikan karya-karya kesusasteraan tradisional dan moden. Pelajar akan dilatih dalam mengapresiasi karya dan mengaplikasikan pengetahuan seni dan kreativiti dalam kehidupan. Pelajar juga akan dipupuk dengan nilai-nilai modal insan sebagai asas pembinaan negara bangsa. Bahan kajian meliputi hasil kesusasteraan tempatan dan antarabangsa. Pendekatan yang digunakan ialah perbandingan karya secara lingkaran berpusat meliputi karya dari dunia Melayu, Asia, Afrika, Eropah dan Amerika.

OBJEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN

Untuk melahirkan graduan yang berketrampilan dalam ilmu kesusasteraan, memupuk daya kreatif dan inovatif serta keseimbangan rohani dalam sahsiah diri.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir program, graduan dapat:

 1. Menguruskan informasi tentang kesusasteraan yang membantu mereka memahami perubahan dan pergolakan yang berlaku pada masa kini.
 2. Berkomunikasi dan mempunyai kemahiran berhujah dalam  mencari penyelesaian bagi sesuatu masalah.
 3. Menguasai kemahiran pengurusan dan keusahawanan tentang isu-isu semasa dalam kehidupan seharian.
 4. Memperlihatkan kemahiran teknikal / praktikal / psikomotor melalui penggunaan komputer, ICT dan microfilm reader.
 5. Menyelidik sumber kesusasteraan dan mengaplikasi nilai-nilai modal insan dalam karya sebagai asas pembinaan negara bangsa
 6. Mempamerkan kemahiran sosial dan bertanggungjawab, iaitu beretika dan menghormati cara hidup, budaya dan kepercayaan orang lain.
 7. Menunjukkan sikap profesional dengan menghormati hasil kerja sarjana lain dan menerbitkan karya-karya hasil penyelidikan.
 8. Bertoleransi dan berkerjasama dalam pasukan, menghormati pemimpin dan berwawasan dalam kepimpinan sesebuah organisasi.

PRASYARAT

Pelajar yang ingin major dan minor dalam bidang Kesusasteraan  wajib  lulus kursus  HKA 101/4  Pengantar Kesusasteraan dengan memperoleh sekurang-kurangnya gred C.  Walau bagaimanapun hanya pelajar yang mendapat gred yang tertinggi diberi keutamaan untuk major dalam bidang ini.

SENARAI KURSUS

Jenis

Kod

Jam Kredit

Kursus

Teras Sepunya

(Modul Lestari)

12 jam kredit

HPA 101

2

Kemahiran Belajar

HPA 102

2

Kemahiran Komunikasi

HPA 103

3

Statistik Asas

HPA 104

3

Etika dan Masyarakat Lestari

HPW 102

2

Pemikiran Kritis

Teras Pengantar

(pilih 4 sahaja)

16 jam kredit

HMA 101

4

Pengantar Bahasa Malaysia

HSA 101

4

Pengantar Sejarah

HGA 101

4

Pengantar Geografi

HKA 101

4

Pengantar Kesusasteraan

HEA 101

4

Pengantar Bahasa Inggeris

HIA 101

4

Pengantar Pengajian Islam

HFA 101

4

Pengantar Falsafah

Teras Pengkhususan

53 jam kredit

Peringkat 200

 1. A.22 jam kredit berikut:

HKN 205

3

Kesusasteraan Tradisional Nusantara

HKB 206

3

Kesusasteraan Popular dan Industri Buku

HKB 207

3

Manusia dan Alam Dalam Karya Pilihan Kesusasteraan Asia

HKN 209

3

Tradisi dan Modeniti dalam Fiksyen Nusantara

HKT 204

3

Kritikan Sastera, Media dan Budaya

HKN 203

3

Puisi Nusantara

HKP 214

4

Penulisan Kreatif dan Penyuntingan I

Peringkat 300

 1. A.11 jam kredit berikut:

HKB 313

3

Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja

HKT 322

4

Teori dan Kaedah dalam Kesusasteraan Bandingan

HKB 312E

4

Selected Texts in European and American Literature

B.     8 jam kredit daripada berikut:

HKP 319

8

Penulisan Kreatif dan Penyuntingan II

(perlu lulus sekurang-kurangnya B- kursus HKP 214/4)

Atau

HPL 309

8

Latihan Ilmiah

Peringkat 400

 1. A.12 jam kredit berikut:

HKB 422

4

Karya Pilihan dalam Kesusasteraan Afrika dan Amerika Latin

HKN 420

4

Isu-isu Pensejarahan Kesusasteraan Nusantara

HKN 421

4

Karya Agung Melayu


 Kursus Elektif

12 jam kredit

 1. A.8 jam kredit berikut::

HKB 318

4

Kesusasteraan, Filem dan Media Baru

HKB 319

4

Fiksyen Sains dan Media Baru

 1. B.Pilih satu kursus (4 jam kredit) berikut:

HKL 317

4

Latihan Industri

Atau

HKL 318

4

Kajian Luar

Minor

20 jam kredit

Sila rujuk senarai penawaran program minor (Bab 5.3)