• Undergraduate-h
  • Programmes
  • History

Major History

SINOPSIS PROGRAM

Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia dan Eropah Moden diajar dalam program ini. Aspek-aspek yang diberi keutamaan ialah perubahan sosial, politik dan ekonomi dan imperialisme dan pergerakan nasionalisme.

OBJEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN

Untuk melahirkan graduan yang kaya dengan pengetahuan tentang masa lampau agar dapat memahami dan mengamati keadaan dan perkembangan masa kini.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir program, graduan dapat:

  1. Menghayati pendidikan dan pengurusan informasi, iaitu mempunyai maklumat-maklumat tepat tentang sejarah silam yang membantu seseorang memahami perubahan dan pergolakan yang berlaku pada masa kini.
  2. Menunjukkan kemahiran berkomunikasi, berhujah dan mencari penyelesaian bagi masalah.
  3. Mempamerkan kemahiran keusahawanan melalui pengetahuan dalam pengurusan masa dan bidang sosio-ekonomi.
  4. Menunjukkan kemahiran menggunakan komputer, microfilm reader dan copier.
  5. Mencari sumber sejarah dan mencungkil fakta-fakta daripada  sumber tersebut dan menyusun fakta untuk memberi gambaran tentang peristiwa masa lampau.
  6. Mempamerkan kemahiran sosial dan bertanggungjawab dengan menghormati cara hidup, budaya dan kepercayaan orang lain.
  7. Memperlihatkan profesionalisme, nilai, sikap dan etika, dengan mengelakkan plagiarisme, menghormati hasil kerja sarjana lain dan menerbitkan karya-karya hasil penyelidikan.
  8. Mempamerkan kemahiran kepemimpinan melalui amalan seperti menerajui projek, dan mengetuai panel pembentangan kertas kerja.   

PRASYARAT

Pelajar yang ingin major dan minor dalam bidang Sejarah wajib  lulus kursus    HSA 101/4 - Pengantar Sejarah dengan memperoleh sekurang-kurangnya gred C.  Walau bagaimanapun hanya pelajar yang mendapat gred yang tertinggi diberi keutamaan untuk major dalam bidang ini.

SENARAI KURSUS

 Jenis

Kod

Jam Kredit

Kursus

Teras Sepunya

(Modul Lestari)

12 jam kredit

HPA 101

2

Kemahiran Belajar

HPA 102

2

Kemahiran Komunikasi

HPA 103

3

Statistik Asas

HPA 104

3

Etika dan Masyarakat Lestari

HPW 102

2

Pemikiran Kritis

4 Teras Pengantar

16 jam kredit

HMA 101

4

Pengantar Bahasa Malaysia

HSA 101

4

Pengantar Sejarah

HGA 101

4

Pengantar Geografi

HKA 101

4

Pengantar Kesusasteraan

HEA 101

4

Pengantar Bahasa Inggeris

HIA 101

4

Pengantar Pengajian Islam

HFA 101

4

Pengantar Falsafah

Teras Pengkhususan

44 jam kredit

Peringkat 200 (12 jam kredit)

HST 223

3

Sejarah Kepulauan Asia Tenggara

HSK 203

3

Teori dan Kaedah Sejarah

HSM 216

3

Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Abad ke-20

HST 225

3

Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara

Peringkat 300 (16 jam kredit)

HSB 334

3

Sejarah Asia Selatan

ATAU

HSC 324

3

Sejarah Asia Timur

HSE 352E

3

History of Modern Europe 1789-1945

HSI 343

3

Sejarah Asia Barat

HSM310

3

Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia

*HSM 313

4

Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia I (prasyarat untuk kursus HSM 417)

ATAU

HPL 309

8

Latihan Ilmiah

Peringkat 400 (16 jam kredit)

HSM 417

4

Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia II

HSM 418

4

Seminar Sejarah Politik Malaysia

HST 427

4

Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara

HSL 433

4

Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia

Kursus Elektif

(10 jam kredit)

HSM 215

3

Pensejarahan Malaysia

HST 241

4

History of Modern Southeast Asia

HST 328

3

Kertas Khas dalam Sejarah Asia Tenggara

HSL 334

4

Kertas Khas dalam Sejarah Dunia Barat

HSM 419

4

Seminar Sejarah Sosio-ekonomi Malaysia

Minor

20 jam kredit

Sila rujuk senarai penawaran program minor (Bab 5.3)

* Pelajar boleh memilih untuk mengambil kursus HSM 313 - Dokumen-dokumen dalam Sejarah Malaysia I dan HSM 417 – Dokumen-dokumen Sejarah Malaysia II (8 jam kredit) atau HPL 309-Latihan Ilmiah (8 jam kredit)