• Undergraduate-h
 • Programmes
 • Geography

Major Geography

SINOPSIS PROGRAM

Geografi adalah sains ruangan yang mengkaji fenomena fizikal iaitu persekitaran asli muka bumi dan unsur-unsur kemanusiaan  atau persekitaran sosial yang terdapat dalam ruangan. Penekanan ialah kepada interaksi manusia sebagai penghuni bumi ini dengan alam sekitar serta implikasinya, khususnya dari segi mengubahsuai ruangan muka bumi untuk kepentingan kehidupan manusia itu sendiri.    

OBJEKTIF PROGRAM
Untuk melahirkan graduan yang:

 • Untuk memberi pengetahuan yang luas kepada pelajar  tentang ciri-ciri aspek ruangan fizikal dan unsur-unsur kemanusiaan yang terdapat di permukaan bumi.
 • Memberi kemahiran kepada pelajar untuk menganalisis dan mengorganisasi ruangan dengan bijaksana dengan teknik yang relevan.
 • Meningkatkan kesedaran pelajar tentang perlunya memelihara alam sekitar yang  kondusif kepada kehidupan manusia sekarang dan di masa hadapan.


HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir program, graduan dapat:

 1. Memajukan diri serta sedar tentang kepentingan maklumat terutama maklumat terkini dan bersikap “knowledge based” dalam membuat sesuatu keputusan.
 2. Berkomunikasi dengan tepat dan berkesan dengan semua pihak.
 3. Menggunakan teknologi dalam pengurusan dan perancangan ruangan dan berupaya berfikir,  membuat keputusan, merancang dan mengurus secara logik dan saintifik.
 4. Mengurus dan menggunakan sumber-sumber yang terhad dengan bijak serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan manfaat dalam semua  situasi.
 5. Menggunakan kemahiran teknikal dan praktikal seperti Pemetaan, GIS, Penderiaan Jauh, aplikasi komputer untuk menganalisis dan merancang.
 6. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Geografi untuk kebaikan masyarakat.
 7. Memperlihatkan kemahiran separa-profesional yang dimiliki sebagai graduan bidang Geografi dan bertindak secara beretika dalam semua situasi.
 8. Mempamerkan keupayaan dan kebijaksanaan dalam bekerja berpasukan.
 9. Menunjukkan kemahiran kepemimpinan melalui berbagai pendekatan dan kemahiran yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat.

PRASYARAT

Untuk pelajar yang ingin major dan minor dalam bidang Geografi, pelajar wajib lulus kursus  HGA 101/4  Pengantar Geografi dengan memperoleh sekurang-kurangnya gred C.  Walau bagaimanapun hanya pelajar yang mendapat gred yang tertinggi diberi keutamaan untuk major dalam bidang ini.

SENARAI KURSUS

Jenis

Kod

Jam Kredit

Kursus

Teras Sepunya

Modul Lestari

12 jam kredit

HPA 101

2

Kemahiran Belajar

HPA 102

2

Kemahiran Komunikasi

HPA 103

3

Statistik Asas

HPA 104

3

Etika dan Masyarakat Lestari

HPW 102

2

Pemikiran Kritis

Teras Pengantar

16 jam kredit

HMA 101

4

Pengantar Bahasa Malaysia

HSA 101

4

Pengantar Sejarah

HGA 101

4

Pengantar Geografi

HKA 101

4

Pengantar Kesusasteraan

HEA 101

4

Pengantar Bahasa Inggeris

HIA 101

4

Pengantar Pengajian Islam

HFA 101

4

Pengantar Falsafah

Teras Pengkhususan

57 jam kredit

Peringkat 200

 1. A. (20 jam kredit) berikut:

HGT 222

4

Teknik-teknik dalam Geografi

HGF 223

4

Geografi Fizikal

HGM 239

3

Geografi Manusia

HGF 227

3

Iklim dan Cuaca

HGM 238

3

Ekonomi dan Ruang

HGT 219

3

Kaedah Kuantitatif dan Analisis Ruangan

 1. B.Pilih SATU kursus (3 jam kredit) daripada berikut untuk pengkhususan:

HGF 225

3

Proses-proses Alam Sekitar

HGG 251

3

Demografi Ruangan

HGG 250

3

Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar

Peringkat 300

 1. A. (19 jam kredit) berikut:

HGT 321

3

Teknologi Maklumat Geografi

HGF 331

3

Geomorfologi

HGG 355

3

Analisis Wilayah dan Setempat

HGT 342

4

Kaedah Penyelidikan dan Kajian Luar Geografi

HGT 331

3

GIS dalam Pembangunan Lestari

HGW 372E

3

Geography of ASEAN and Asia Pacific


 1. B.Pilih DUA kursus (6 jam kredit) daripada kelompok di bawah:

HGT 348

3

Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar

HGM 346

3

Rangkaian Pengeluaran Global, Perletakan dan Organisasi Aktiviti

ATAU

HGM 345

3

Globalisasi, Bandaraya dan Sektor Perkhidmatan Termaju

HGF 328

3

Biogeografi

ATAU

HGP 309

6

Projek Geografi

(gantikan dengan mana-mana dua kursus peringkat 300)

Peringkat 400

 1. A. (6 jam kredit) berikut:

HGM 430

3

Pemikiran Geografi

HGF 432

3

Alam Sekitar Lestari

 1. B.Pilih SATU kursus (3 jam kredit) daripada kelompok di bawah:

HGG 454

3

Topik-topik Terpilih dalam Geografi

ATAU

HGF 429

3

Hidrologi Kawasan Tadahan

Minor

20 jam kredit

Sila rujuk senarai penawaran program minor (Bab 5.3)