• Undergraduate-h
  • Minor
  • Translation and Interpreting

Minor Terjemahan dan Interpretasi

Bahagian Terjemahan dengan Interpretasi menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HBT 106 4 Asas Pengajian Penterjemahan
HBT 201 4 Teori dan Kaedah Terjemahan I
HBT 208 4 Teori dan Kaedah Terjemahan II
HBT 223 4 Makna dan Penterjemahan
HBT 320 4 Ideologi, Sosiobudaya dan Penterjemahan
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HBT 106 4 Asas Pengajian Penterjemahan
HBT 201 4 Teori dan Kaedah Terjemahan I
HBT 208 4 Teori dan Kaedah Terjemahan II
HBT 223 4 Makna dan Penterjemahan
HBT 320 4 Ideologi, Sosiobudaya dan Penterjemahan
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.

 

SINOPSIS TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI

 

HBT 106/4        ASAS PENGAJIAN PENTERJEMAHAN

Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan strategi untuk memahami dan mentafsir teks untuk tujuan penterjemahan. Kandungan kursus merangkumi jenis teks, wacana, laras bahasa, konteks, budaya, dan isu-isu yang berkaitan dengan sosiobudaya.

 

HBT 201/4        TEORI DAN KAEDAH TERJEMAHAN I

Kursus ini memperkenalkan isu-isu terpilih dalam teori dan amalan terjemahan kepada pelajar. Kursus ini merangkumi sejarah terjemahan, konsep-konsep asas dalam terjemahan, konsep padanan dalam terjemahan, proses menterjemah, dan prosedur dan kaedah dalam melakukan terjemahan. Pelajar juga diperkenalkan kepada pembentukan istilah dan penilaian terjemahan.

 

HBT 208/4        TEORI DAN KAEDAH PENTERJEMAHAN II

Kursus ini menggariskan teori dan kaedah terjemahan terpilih seperti Skopos, Translation Studies dan Cultural Turn. Teks-teks terjemahan terpilih adalah pada tahap maju – tahap pembacaan universiti sehingga tahap pembacaan pakar bidang.

 

HBT 223/4        MAKNA DAN PENTERJEMAHAN

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep asas makna dan kaedah menganalisis makna pada peringkat kata, frasa, klausa, ayat dan wacana. Antara yang diteliti ialah makna kamus, analisis makna secara berkomponen, pernyataan makna dalam bentuk logik, penelitian makna emosi, makna kolakasi, makna figuratif, makna pragmatik, pengaruh kebudayaan, persekitaran dan pandangan dunia terhadap pengunaan bahasa serta kesannya dalam penterjemahan.

 

HBT 320/4        IDEOLOGI, SOSIOBUDAYA DAN PENTERJEMAHAN

Kursus ini meneliti aspek-aspek ideologi, sosiobudaya dan pengaruhnya dalam penggunaan bahasa serta dalam kerja-kerja penterjemahan. Antara perkara yang diteliti ialah fungsi bahasa, ideologi, pemikiran dan bahasa, dialek, kesopansantunan, hubungan kekeluargaan, kuasa, perancangan bahasa, penukaran/pembauran kod, kaum dan gender.   Kursus ini meninjau kepentingan ideologi, domain, gaya dan pilihan kata dalam sesuatu wacana dalam penterjemahan dan pengaruhnya terhadap mesej teks yang perlu diterjemah.