• Undergraduate-h
  • Minor
  • History

Minor Sejarah

Bahagian Sejarah menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HSM 216 3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Kurun ke-20
HST 225 3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 210 3 Sejarah Sosioekonomi Malaysia
HSE 353E 3 History of Modern Europe Since the 18th Century
HSL 333 4 Isu-isu Terpilih dalam Sejarah Asia
HST 427 4 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HSA 101 4 Pengantar Sejarah
HSM 216 3 Sejarah Politik Malaysia sehingga Awal Kurun ke-20
HST 225 3 Sejarah Tanah Besar Asia Tenggara
HSM 210 3 Sejarah Sosioekonomi Malaysia
HSE 353E 3 History of Modern Europe Since the 18th Century
HST 427 4 Isu-isu dalam Sejarah Awal Asia Tenggara
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.

 

SINOPSIS SEJARAH

 

 HSM 216/3        SEJARAH POLITIK MALAYSIA SEHINGGA AWAL KURUN KE-20

Kursus ini mengkaji sejarah politik Malaysia sejak zaman Palembang-Srivijaya sehingga awal kurun ke-20. Tumpuan utama diberikan kepada sistem politik tradisional, perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem tersebut, kedatangan Barat dan kesannya ke atas sistem politik Melayu yang sedia ada, pembentukan masyarakat majmuk dan perkembangan semangat kesedaran dalam kalangan rakyat pada awal kurun ke-20.

 

HST 225/3        SEJARAH TANAH BESAR ASIA TENGGARA

Kursus ini bermula dengan perbincangan isu-isu pensejarahan (historiografi) Asia Tenggara sebelum meninjau sejarah politik, ekonomi dan sosial Tanah Besar (Myanmar, Thailand, Kampuchea, Laos dan Vietnam) sebelum 1800. Perbincangan yang lebih mendalam merangkumi  tempoh dari 1820 hingga 2000. Perbincangan akan meliputi kedatangan barat, reaksi masyarakat tempatan terhadap barat, perubahan yang dibawa oleh barat dan nasionalisme. Isu-isu penting dalam sejarah politik khususnya untuk tempoh selepas 1945 termasuk kemerdekaan, pembangunan ekonomi pasca merdeka serta  integrasi kebangsaan, pengagihan kekayaan dan perkembangan demokrasi pasca perang-Vietnam akan diberi perhatian. Kursus ini berakhir dengan melihat hubungan  negeri-negeri Tanah Besar dengan negeri-negeri Kepulauan dalam kerangka kerjasama serantau seperti ASEAN selain hubungan mereka dengan kuasa-kuasa besar.

 

HSM 210/3        SEJARAH SOSIOEKONOMI MALAYSIA

Kursus ini bertujuan mengembangkan pemahaman pelajar tentang perubahan-perubahan dalam ekonomi dan masyarakat di  Semenanjung Malaysia dan negeri-negeri Malaysia Timur yakni Sabah dan Sarawak dari zaman prapenjajahan   sehingga penghujung kurun ke-20. Analisis ditumpukan kepada  perkembangan dalam pelbagai sektor  utama ekonomi serta penelitian tentang isu-isu yang timbul  daripada proses transformasi sosioekonomi. Tumpuan juga diberikan kepada strategi-strategi yang membantu penyesuaian dan adaptasi oleh setiap golongan  etnik sebagai tindak balas terhadap rangsangan ekonomi, sosial dan politik yang baru susulan kolonialisme Barat.

 

HSE 353E/3      HISTORY OF MODERN EUROPE SINCE THE 18TH CENTURY

This is an introductory course on the history of modern Europe. It surveys the major developments in  European history, beginning from the early  18th century to the 20th century. The main focus of this course is on political developments that made possible  the  existence of present-day states and the system of government until the present time. The main themes covered include politics and government, revolutions and change; nationalism and the nation-state; political ideologies and the issues of war and peace. The course is taught in the English language but students may  use either English or bahasa Malaysia for  their coursework  and  examination.

 

HSL 333/4        ISU-ISU TERPILIH DALAM SEJARAH ASIA

Kursus ini memberi perhatian kepada beberapa isu termasuk sosial, ekonomi, budaya dan politik dalam sejarah Jepun dan/atau China atau benua kecil India. Bagi sejarah Jepun tempohnya bermula pada kurun ke-7 hingga kurun ke-20 yang merangkumi zaman awal, pertengahan, awal moden dan moden (Meiji dan selepas Meiji). Antara tema-tema yang disentuh termasuk pengaruh China di Jepun, kependudukan, pertanian dan kemunculan bandar  pada kurun ke-17-18, perkembangan intelektual, pembaratan/permodenan Meiji, imperialisme dan kesannya kepada negara dan orang Jepun, pembangunan ekonomi selepas perang, hubungan ahli politik-birokrat-bisnes, kedudukan wanita, institusi keluarga dan pengantarabangsaan (kokusaika). Bagi China pula merangkumi  zaman awal hingga  kurun ke-20  dengan melihat kepada aspek budaya, golongan terpelajar, kebangkitan rakyat China pada pertengahan kurun ke-19,pencerobohan asing dan nasionalisme. Bagi benua kecil India kursus bermula dengan peradaban awal di Sungai Indus dan warisannya di benua kecil India, kerajaan-kerajaan awal di utara dan selatan India, kerajaan Moghul, penjajahan British dan kemunculan India, Pakistan dan kemudiannya Bangladesh dan Sri Lanka, perubahan ekonomi dan politik selepas negara-negara di benua kecil India mencapai kemerdekaan dan hubungan antara mereka sehingga 1990-an.

 

HST 427/4        ISU-ISU DALAM SEJARAH AWAL ASIA TENGGARA

Kursus ini meneliti isu-isu utama dalam sejarah Asia Tenggara dari 1500 SM hingga 1750M yang berkaitan dengan perkembangan politik, sosioekonomi dan kebudayaan. Pelajar akan dapat memahami perdebatan dan perbezaan pendapat para sarjana mengenai pelbagai isu di rantau ini, dan peka tentang perubahan dan kesinambungan dalam perkembangan politik dan sosioekonomi di kawasan ini  dalam tempoh yang dikaji.

 

HSA 101/4        PENGANTAR SEJARAH

Kursus ini adalah wajib bagi semua pelajar yang berminat untuk major mahupun minor dalam bidang sejarah. Matlamat utama kursus ini adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar pengajian sejarah sebagai satu bidang ilmu yang khusus dengan ciri-cirinya yang tersendiri. Antara tema utama kursus ini ialah makna dan ruang lingkup sejarah, penilaian kritis terhadap sumber-sumber sejarah,  penyebaban dalam sejarah, dan persoalan keobjektifan dalam sejarah.Tema-tema penting dalam sejarah Malaysia dari tempoh pra-penjajahan sehingga masa kini turut dikaji bagi memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelajar tentang sejarah sebagai suatu bidang ilmu.