• Undergraduate-h
  • Minor
  • Geography

Minor Geografi

Bahagian Geografi menawarkan pakej program minor sebanyak 20 jam kredit berikut kepada pelajar dari dalam dan luar Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan:

a. Untuk pelajar DARI dalam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

Kod Jam kredit Kursus
HGT 222 4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 222 4 Geografi Fizikal
HGM 239 3

Geografi Manusia

Pilih TIGA kursus (9 jam kredit) daripada berikut:
HGM 238 3 Ekonomi dan Ruang
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGG 251 3 Demografi Ruangan
HGF 227 3 Iklim dan Cuaca
Jumlah 20

b. Untuk pelajar DARI LUAR Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

i. Pakej Minor Geografi Sastera Gunaan

Kod Jam kredit Kursus

A. EMPAT kursus (15 jam kredit) berikut:

HGA 101 4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGT 222 4 Teknik-teknik dalam Geografi
HGF 222 4 Geografi Fizikal
HGM 239 3

Geografi Manusia

B. Pilih DUA kursus (6 jam kredit) daripada berikut:

HGM 238 3 Ekonomi dan Ruang
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGF 331 3 Geomorfologi
HGW 372E 3 Geography of ASEAN and Asia Pacific
Jumlah 20


ii. Pakej Minor Geografi Sains Gunaan

Kod Jam kredit Kursus

A. DUA kursus (8 jam kredit) berikut:

HGA 101 4

Pengantar Geografi

(wajib lulus sekurang-kurangnya gred C)

HGF 222 4

Geografi Fizikal

B. Pilih EMPAT kursus (12 jam kredit) daripada berikut:

HGT 321 3 Teknologi Maklumat Geografi
HGF 225 3 Proses-proses Alam Sekitar
HGF 227 3 Iklim dan Cuaca
HGF 429 3 Hidrologi Kawasan Tadahan
HGF 331 3 Geomorfologi
HGF 432 3 Alam Sekitar Lestari
Jumlah 20

Nota: Pelajar perlu pastikan bidang Minor yang dipilih bukanlah dari bidang yang sama dengan bidang Major pelajar. Sebagai contoh, pelajar yang bermajor dalam bidang Pengajian Bahasa Malaysia tidak dibenarkan berminor dalam Pengajian Bahasa Malaysia.

 

SINOPSIS GEOGRAFI

 

HGT 222/4        TEKNIK-TEKNIK DALAM GEOGRAFI

Kursus ini adalah asas di dalam Geografi yang bertujuan melatih pelajar-pelajar  dalam penggunaan teknik-teknik geografi dan metodologi asas geografi amali.  Pelajar diberikan kemahiran dalam kaedah pemetaan, membaca dan pentafsiran peta, kartografi, kerja ukur, dan pemetaan berkomputer. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam teknik-teknik geografi, memperoleh dan menganalis maklumat dari peta topografi, menyediakan peta bertema secara manual dan mengurus dan memapar data geografi berkomputer, serta menjalankan kerja ukur di lapangan.

 

HGF 222/4        GEOGRAFI FIZIKAL

Tujuan kursus ini adalah memberi pengenalan kepada pelajar tentang prinsip-prinsip iklim dan cuaca, khususnya berkenaan dengan ciri-ciri dan fenomena-fenomena iklim tropika dan khatulistiwa. Kursus ini juga mendedahkan para pelajar kepada isu-isu yang berkaitan dengan iklim dan cuaca seperti perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran udara, penipisan lapisan ozon, kehabisan sumber air, bencana alam, pengurangan hasil pertanian dan sebagainya.

 

HGM 239/3       GEOGRAFI MANUSIA

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep-konsep asas geografi manusia. Ia membincangkan bagaimana konteks sosial, budaya, ekonomi, gender dan alam sekitar telah membentuk perilaku sosiobudaya, ekonomi dan politik manusia dalam proses dan kerja-kerja membuat keputusan. Proses-proses ini telah membentuk dan menentukan pandang darat manusia. Tumpuan adalah kepada masyarakat tradisional, komuniti luar bandar, kawasan bandar dan proses pembandaran. Pengenalan bagaimana unsur-unsur kemanusiaan di atas boleh dianalisis menggunakan Sistem Maklumat Geografi (GIS).

 

HGF 225/3        PROSES-PROSES ALAM SEKITAR

Proses-proses persekitaran membincangkan semua bentuk proses di atas permukaan bumi yang terlibat mengukir dan mengubah landskap. Penekanan diberikan kepada konsep-konsep penting di dalam kajian geomorfologi, hidrologi, atmosfera dan tanih mengikut  masa dan reruang. Penghuraian juga dibuat tentang perubahan pandang darat yang dikaitkan dengan semua proses-proses di dalam persekitaran bumi atmosfera.

 

HGM 238/3       EKONOMI DAN RUANG

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan teori, konsep dan amalan yang berkaitan dengan ekonomi dan ruang. Ia melibatkan beberapa konsep, proses dan mekanisme ekonomi dan ruang khususnya fenomena pembangunan ekonomi yang tidak rata. Untuk  itu, kajian empirikal berkenaan dengan ekonomi dan ruang di skala nasional dan antarabangsa akan diteliti bagi memahami dengan lebih jelas tentang proses dan mekanisme tersebut.

 

HGG 251/3       DEMOGRAFI RUANGAN

Kursus ini akan mengkaji penduduk sebagai sumber sama seperti sumber asli lain yang tidak boleh dipisahkan daripada arus pembangunan negara. Perkara yang dibincangkan ialah kajian kependudukan /demografi secara ruangan dan hubungannya dengan sumber manusia dan modal insan. Perbincangan meliputi sejarah penduduk dan teori, data dan kaedah kajian penduduk dan taburan, komposisi dan kedinamikan manusia. Aspek pembangunan  sumber manusia (kesihatan, tenaga buruh, pendidikan dan latihan) dan dasar kependudukan turut ditekankan.

 

HGF 227/3        IKLIM DAN CUACA

Kursus ini memberi pengenalan kepada prinsip-prinsip cuaca dan iklim, khususnya berkenaan dengan ciri-ciri dan fenomena-fenomena iklim tropika dan khatulistiwa. Konsep-konsep asas kaji cuaca dan iklim, penggunaan pendekatan sistem dalam kaji iklim, pola taburan tenaga, bentuk-bentuk lembapan, daya-daya pergerakan atmosfera, edaran umum dan angin tempatan; iklim sebagai sumber dan bahaya/bencana; pengaruh dan impak iklim terhadap aktiviti dan kehidupan manusia.

 

HGA 101/4        PENGANTAR GEOGRAFI

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar tentang asas kajian dalam bidang geografi. Satu rangka kursus yang bercorak bersepadu yang berkisar mengenai tajuk “bumi sebagai tempat tinggal manusia”  dibentuk berasaskan unsur-unsur dan contoh-contoh di alam sekeliling yang hampir sekali dengan pelajar.

 

HGF 331/3        GEOMORFOLOGI

Geomorfologi ialah satu disiplin yang mengkaji pandang darat permukaan bumi dan proses-proses yang terlibat  dalam pembentukan pandang darat tersebut. Penekanan diberikan kepada konsep-konsep penting  dalam kajian geomorfologi seperti aspek sains, masa dan reruang. Penghuraian tentang perubahan pandang darat yang dikaitkan dengan proses geomorfik serta pertalian di antara unsur-unsur bumi dan tenaga yang disumbangkan oleh graviti, angin, air, ombak dan manusia.

 

HGW 372E/3     GEOGRAPHY OF ASEAN AND ASIA PACIFIC

The course explores the geographical aspects and collaborative mechanisms within ASEAN and Asia Pacific countries. The background themes of the course will include the similarities and differences of the socio-economic and political conditions in the regions. The focus of the course is to evaluate the collaborative mechanisms in terms of the flow of gooods, commodities, capital and human resources in the regions and the extent to which they benefit the prosperity of the regions.

 

HGT 321/3        TEKNOLOGI MAKLUMAT GEOGRAFI

Menghuraikan beberapa konsep, proses  dan aplikasi teknologi dan maklumat geografi yang meliputi penderiaan jauh, sistem keletakan global dan sistem maklumat geografi dalam penyelesaian masalah ruangan.  Ia memberikan penekanan tentang penggunaan data penderiaan jauh digital dan membincangkan penggunaan GIS dan GPS dalam penilaian data sosioekonomi dalam menyelesaikan masalah ruangan. Kemahiran yang diperoleh membolehkan pelajar menilai dan menganalisis masalah ruangan dan seterusnya mencari penyelesaian menggunakan Teknologi dan Maklumat Geografi.

 

HGF 429/3        HIDROLOGI KAWASAN TADAHAN

Kursus ini menekankan aspek hidrologi dan kaitannya dengan alam sekitar berair dalam kawasan tadahan.  Kursus dimulakan dengan meneliti aspek hidrologi cerun, tanih, infiltrasi; sejatan dan sejat peluhan dan impak gangguan kawasan tadahan kepada kawasan hiliran. Penekanan diberikan kepada penjanaan aliran sungai, ekologi sungai, kerpasan, sejatan dan sejat peluhan, sumber air dan pencemaran sungai. Aspek ekohidrologi akan dikembangkan untuk melihat peranan tanah bencah dalam pengawalan banjir dan kualiti air.

 

HGF 432/3        ALAM SEKITAR LESTARI

Kursus ini menganalisa pelbagai isu persekitaran mapan baik dari fizikal, manusia, teknologi dan pengurusan persekitaran dalam menangani cabaran era globalisasi dan ledakan teknologi maklumat semasa. Perbincangan akan berfokus kepada sumber air, pengurusan gas rumah hijau dan pemanasan global; pengurusan sumber marin dan pinggir pantai; sumber hutan; pemuliharaan dan pemeliharaan tanih; pengurusan lembangan; kualiti hidup; bandar raya, globalisasi; kelestarian persekitaran dan teknologi dalam pengurusan persekitaran dan perundangan berkaitan alam sekitar.