• Islamic Studies
  • Dr. Roshimah Shamsudin

Dr. Roshimah Shamsudin

roshimah

Areas of Specialisation

Hadith; Sirah; Islamic History